پروفسور اسکات دیویسون استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در آمریکا با اشاره به اینکه سکولاریسم نتیجه اجتناب ناپذیر مدرنیته نیست، گفت: علم به وسیله ارزشها هدایت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی متفکران مکتب نوسازی(مدرنیزاسیون) معتقد هستند که سکولاریسم و مدرنیته دست در دست همدیگر دارند و با یکدیگر پیوند دارند این در حالی است که تجربه مدرنیزاسیون در برخی کشورها حتما ملازم با سکولاریسم نبوده است.

پروفسور اسکات دیویسون استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در کنتاکی آمریکا در خصوص این مسئله و نسبت میان مدرنیته و سکولاریسم به خبرنگار مهر گفت: این تصور که سکولاریسم نتیجه اجتناب ناپذیر مدرنیته باشد تصور درستی نیست.

وی در ادامه تأکید کرد: باید توجه داشت که مدرنیته ریشه در علم دارد و به ما می گوید که چگونه می شود جهان را تغییر داد. در واقع بحث علم و مدرنیته چگونگی تغییر جهان است.

استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد افزود: اما دین به ما می آموزد که چگونه در این جهان آنگونه که آنرا یافته ایم زندگی کنیم.

این فیلسوف آمریکایی در ادامه یادآور شد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که علم رها از ارزش نیست. علم نیز به وسیله ارزشها هدایت می شود. عالم نمی تواند جدا و رها از ارزشها دست به اکتشاف علمی بزند.

دیویسون در پایان تصریح کرد: حال اگر این ارزشها، ارزشهای دینی باشند و از دین سرمنشأ گرفته باشند در این صورت علم نیز به آن ارزشها احترام خواهد گذاشت.